Loggo

FMFs Ordlista för köpare och säljare av bostäder

A B-C D-E F-G H-I J-K L-M N-O P-Q R-S T-U V-Ö

Allegat - Verifikation, bankernas benämning på uttags- och
insättningsblanketter.
AMA - Betyder allmän material och arbetsbeskrivning. Används när
man gör byggbeskrivningar.
Amortering - Avbetalning på låneskuld.
Anbud - Erbjudande om att ingå ett avtal. Bindande för anbudsgivaren,
men inte vid köp av fastighet.
Andelslägenhet - Förvärvad andel i en fastighet, som ägs av en förening.
Man betalar månadsvis sin andel av föreningens kostnader.
Annuitetslån - Långfristigt lån med låg amortering i början. Summan
av amortering och ränta är konstant under lånets hela löptid.
Anslutningsavgift - Avgift för att ansluta fastighet till kommunens
vatten, avlopp, el, gas mm.
Arrende - Upplåtelse av mark med eller utan byggnader, mot viss årlig
eller månatlig avgift.
Avgäld - Avgift. För t.ex tomträtt, arrende, skatt eller räntebetalning.
Avlyft - Byggnadskreditivet man fick vid nybyggnationens början,
ersätts av bottenlån.
Avstyckning - Delning av fastighet genom ny fastighetsbildning.
Balansräkning - Redovisning över ett företags/ förenings skulder,
tillgångar och eget kapital vid en bestämd tidpunkt.
Bankdag - Dag då bankerna håller öppet. Motsatsen är bankfridag.
Bankvärdering - Värdering av bostadens allmänna saluvärde, inför
belåning i bank.
Basbelopp - Begrepp från lagen om allmän försäkring, följer årliga
förändringar i prisläget.
Besiktning - Teknisk/jordabalks besiktning görs före de flesta
fastighetsköp - normalt på uppdrag av köparen - för att säkerställa att
han fullgjort sin undersökningsplikt. Utförs endast av godkänd besiktningsman
med ansvarsförsäkring och gedigna kunskaper inom byggnation.
Belåningsvärde - Objektivt, försiktigt beräknat marknadsvärde som
ligger till grund för bankens belåning. Utgår normalt från ett
värderingsunderlag.
Beskrivning - Tillhandahålls av fastighetsmäklaren. Innehåller
uppgifter om bostaden som mäklaren sammanställt och inhämtat
bl.a från myndigheter, banker, föreningar och säljaren.
Bindningstid - Den tid lånevillkoren för ett lån är oförändrade.
Bindningsunderlag - Den summa som räntebidrag beräknas på.
Boarea - BOA, är bruksarea för boutrymmen. Vid uppdelning av boarea på utrymmen med högre och lägre rumshöjd än 2,1 m används beteckningen BOA:H vid rumshöjd över 2,1 m och BOA:L vid rumshöjd lägre än 2,1 m (begreppets fullständiga definition är betydligt mer omfattande).
Boendekostnadskalkyl - En beräknad totalkostnad för att bo i huset
eller lägenheten inklusive ränte- och driftkostnader, skatteeffekter och
normalt med ett "kvar-att-leva-för-belopp" då allt är betalt.
Borgenär - Kreditgivare med fordran, t.ex banker och hypoteksinstitut.
Borgensman - Den som gått i borgen för ett lån och som blir
betalningsskyldig om inte gäldenären betalar. Kan gälla max en fast
summa eller att ta över allt betalningsansvar (proprieborgen).
Bostadsrätt - Upplåtelse av bestämd lägenhet i fastighet i obegränsad
tid pga andel och medlemskap i bostadsrättsförening som äger fastigheten.
Bottenlån - Lån med bättre säkerhet i fastighet eller bostadsrätt.
Normalt inom 60 - 75% av marknadsvärdet. Denna typ av lån kan
fås med bunden fast ränta.
Bruksarea - är den yta av en nyttjandeenhet som begränsas av omslutande byggnadsdelars insida. För uppmätning av bruksarea fordras en uppdelning av varje våningsplan i sammanhörande utrymmen (begreppets fullständiga definition är betydligt mer omfattande).
Bunden ränta - Ränta som ligger fast vid en bestämd räntesats
under en given tid.
Byggnadslov - Krävs i princip för all ny- till- eller ombyggnad.
I nya Plan- och byggnadslagen kallas det rivningslov, marklov
och bygglov. Fås från kommunens byggnadsnämnd.
Byggnadsnämnd - Det kommunala organ som prövar frågor om bygglov
och planfrågor.
Detaljplan - Reglerar utformningen av ett område i detalj. Karta +
skriftliga planbeskrivningar.
Dolda fel - Fel i fastighet, som inte köparen vid sin noggranna
undersökning kunnat upptäcka eller bort räkna med pga husets ålder,
skick eller liknande. Säljaren kan då bli ansvarig för dem.
Driftkostnader - T.ex Uppvärmning, el, vatten, renhållning, sotning,
samfällighet, försäkringar mm.
Dödning - av pantbrev, servitut mm. Om pantbrev förkommit ställs
ansökan om dödning av detsamma till berörd tingsrätt, så att det kan
avföras från fastighetsboken.
Effektiv ränta - Används för att jämföra olika krediter. Alla avgifter
ingår omräknat till årsränta.
Entrepenad - Då ett företag anlitas för att utföra ett arbete i sin
helhet eller viss del därav.
Exekutiv försäljning - Tvångsvis försäljning genom kronofogdemyndigheten.
Expropriation - Stat eller kommuns tvångsförvärv av fastighet eller
del av fastighet.
Fastighet - Fast egendom som är redovisad i fastighetsregistret som
självständig rättslig enhet.
Fastighetsbeskrivning - Fastighetsmäklarens fakta om fastigheten
som inhämtats från myndigheter, bank och kommun samt säljarens
upplysningar om fastighetens skick, driftkostnader mm.
Fastighetsbok - Tingsrättens register över alla fastigheter i domsagan
med uppgift om lagfarna ägare, servitut, pantbrev, mm.
Ersätts numera av lantmäteriverkets centrala fastighetsdataregister.
Fastighetsregister - Lantmäteriets förteckning av alla fastigheter
med uppgift om areal, officialservitut mm. Se även inskrivningsregister.
Fastighetsskatt - Utgår årligen på alla fastigheter. Småhus beskattas
f n med 1 % på taxeringsvärdet.
Fri grund - Tomt med äganderätt.
Förfallodag - Dag då ränta och amortering på lån skall betalas.
Förköpsrätt - Kommunens rätt att under vissa förutsättningar träda
in i köparens ställe när en fastighet säljs.
Förmedlingsuppdrag - Säljarens skriftliga uppdrag till fastighetsmäklaren
att förmedla en försäljning av bostaden. Det är dock fortfarande bara
säljaren som kan besluta om en försäljning skall ske.
Förvärvstillstånd - Krävs i vissa fall, t.ex när köparen är utländsk
medborgare, vid förvärv av fritidshus i känsliga områden, eller vid
förvärv av jordbruks- eller hyresfastighet.
Garanterad ränta - Garanti från staten att låntagarens räntenivå på ett
bestämt underlag ej skall överstiga en viss nivå enligt äldre
bidragdregler.
Gatubyggnadskostnad - Avgift som fastighetsägare före 1982 betalade
till kommun för del i gata.
Gatukostnad - Ett gemensamt och utvidgat begrepp som sedan 1982
ersätter gatubyggnadskostnad och gatumarksersättning som före 1982
betalades till kommun för mark som fordras framför tomten.
Gemensamhetsanläggning - En anläggning som är gemensam för flera
fastigheter. T.ex avlopp, uppvärmning mm.
Gravationsbevis - Skriftligt utdrag ur fastighetsboken med uppgift om
lagfarna ägare, uttagna pantbrev, inskrivna nyttjanderätter mm.
Gravationer - Belastningar, som t.ex servitut eller nyttjanderätter
pantbrev/inteckningar etc.
Gäldenär - den skuldsatte personen (kredittagaren).
Hemul - Äldre ord för skyldighet att visa att man är rätt ägare till
fastighet.
Hypotek - Säkerhet, pant som ställs för lån i bank.
Hypoteksinstitut - Särskilda långivare för fastighetsbelåning.
Bedriver inte någon bankrörelse i övrigt. Beviljar lån med bunden ränta
och längre amorteringstid. Hypotekslån - Bottenlån i hypoteksförening eller institut.
Inskrivning - Anteckning i fastighetsboken om t.ex ny ägare, servitut mm.
Inskrivningsregister - Ersätter fastighetsboken och fastighetsregistret
till stor del. Handhas av lantmäteriverket.
Inomläge - Pantbrevens förmånsläge i förhållande till andra pantbrev i
fastigheten.
Inskrivningsmyndighet - Tingsrätten är en sådan och där registreras
lagfarter mm.
Inteckning - Äldre benämning på själva pantbrevet, dels själva
inskrivningsförfarandet för pantbrev.
Jordabalken - Lag som reglerar juridiska frågor som rör fast egendom.
Jämkning - En förhandsanpassing av den preliminära skatten till den
beräknade slutliga skatten. Ansökan görs hos lokala skattemyndigheten.
Kedjehus - Sammankopplade småhus, oftast med garage eller
förrådsbyggnad.
Kapitalkostnad - Utgiften för ränta och amortering på ett lån.
Klyvning - Delning av fastigheter till nya enheter.
Köpekontrakt/avtal - Köpehandling där vissa formella krav måste vara
uppfyllda för att köpet skall vara giltigt och bindande mellan parterna.
I den regleras också villkoren för köpet.
Köpebrev - Kvitto på slutlikviden vid fastighetsköp och innehållande
vissa formella krav. På denna handling söks sedan normalt lagfart
för den nya ägaren och är ett bevis för att köpet är genomfört.
Lagfart - Inskrivning av äganderätten i fastighetsboken. Med lagfarten
följer en rad rättigheter.
Likvidavräkning - Den slutliga ekonomiska avräkningen mellan köpare
och säljare. Upprättas normalt av fastighetsmäklaren
på tillträdesdagen och fördelar bl.a räntor på övertagna lån mm.
Lånebild - Sammanställning av befintliga lån och deras villkor.
Löptid - Den tid inom vilken lånet skall återbetalas.
Marginalskatt - Den skatt du betalar på den sista hundralappen av din
inkomst.
Marknadsräntor - De räntesatser som är gällande på lånemarknaden.
Notariatlån - Lån från privatperson eller företag som bevakas av en
banks notariatavdelning.
Nyttjanderätt - Arrende, hyra, upplåtelse av olika slag till person
eller företag. Tidsbegränsat. Belastar fastigheten. Se servitut.
Näringsfastighet - Fastighet som ej är att hänföra till privatbostad.
Omslagsrevers - skuldebrev som anger villkor och panter. Ligger
som omslag kring pantsatt pantbrev.
Pantbrev - Ett bevis för att inteckningen i en fastighet beviljats.
Permanentbostad - Bostad som bebos året om. Vid uppskov av reavinst
gäller att man måste varit bosatt minst ett år före försäljningen,
eller tre av de senaste fem åren i bostaden.
Privatbostad - Småhus, tomt eller bostadsrätt som till övervägande
delen används eller avses att användas som ägarens eller
närståendes permanent- eller fritidsboende.
Rak amortering - Lånet återbetalas i lika stora delar under hela
lånetiden.
Realisationsvinst/-förlust - Den beskattningsbara vinst eller den
skattereduktionsberättigade förlust som uppstår vid försäljning av
fastighet eller annan bostad.
Relaxation - Avlyft av de pantbrev/ inteckningar som belastar en
fastighet.
Revers - Skuldförbindelse som anger lånestorlek och villkor.
Räntebidrag - Bidrag som täcker en del av räntekostnaden för
nybyggda hus. Se garanterad ränta.
Rörlig ränta - Räntan förändras med det allmänna ränteläget.
Samtycke - T ex makes eller sambos godkännande av överlåtelsen.
Samfällighet - Sammanslutning av fastigheter för t.ex skötsel och
drift av gemensam anläggning.
Serielån - Långfristiga lån, som amorteras efter en i förväg
bestämd plan.
Amorteringsprocenten ökar succesivt vid varje konverteringstillfälle.
Servitut - Varaktig upplåtelse av rättighet i fastighet till förmån för
en annan. Kan t.ex gälla rätt till väg eller vatten i brunn,
strand mm.
Stamfastighet - Fastighet från vilken din tomt är avstyckad.
Statligt bostadslån - Lån från staten som beviljades t.o.m 1992 för
ny-, till- och ombyggnad av bostäder.
Stämpelskatt - Kallas vanligen lagfartskostnad. Tas även ut när ett
pantbrev tas ut.
Säljarrevers - Skuldförbindelse från köparen till säljaren som
tecknas vid köpet.
Taxeringsbevis - Fås från lokala skattemyndigheten och visar
taxeringskod (typ av användning av fastigheten) och åsatt taxeringsvärde.
Taxeringsvärde - Ligger till grund för fastighetsbeskattningen.
Fastställs vi fastighetstaxeringen och räknas numera upp med index
för aktuellt område varje år.
Tillträdesdag - Dagen då köparen övertar ansvaret för fastigheten
och slutbetalning normalt sker samt köpebrev skrivs.
Tomträtt - Upplåtelse av fastighet på i regel 60 år av stat eller
kommun mot årlig avgift (avgäld). Avgälden regleras med
vissa mellanrum, normalt vart 20:e år.
Topplån - Lån med sämre säkerhet i fastighet eller bostadsrätt.
Normalt upp till max 100% av marknadsvärdet. Denna typ av lån
tas i vanlig bank och kan normalt endast fås med rörlig ränta.
Undersökningsplikt - Köparens skyldighet att noggrannt undersöka
varje tillgänglig del av fastighet med dess byggnader.
Allt som kunnat ses kan säljaren ej ställas till svars för.
Upplupen ränta - Räntan på ett lån som avser tid fram till dagens datum.
Upplysningsskyldighet - Säljarens skyldighet att för köparen redovisa
och peka på omständigheter beträffande fastigheten som en
köpare har rätt att få veta före köp.
Uppskovsavdrag - Uppskov med att betala skatten vid försäljning av
privatbostad som varit permanentbostad, då man förvärvar ny
privatbostad och avser att bosätta sig där.
Villahemförsäkring - Kombinerad föräkring för småhus och personligt
lösöre i hemmet.
Värdeintyg - Ersätter taxeringsbevis om fastigheten inte är
självständigt taxerad. Utfärdas av lantmätare.
Värdering - Görs av värderingsman eller fastighetsmäklare före en
försäljning och/eller vid nybelåning av fastighet, bostadsrätt etc.
Avgör den maximala belåningsgraden.
Ägarhypotek - Den del av panten/pantbrevet som inte behövs som
säkerhet för lånet då det t.ex amorterats ned. Denna överskjutande
del tillfaller ägaren av fastigheten.
Överhypotek - Beteckning för när ägarhypoteket pantförskrivs för lån.
Överränta - Extra ränta som tas ut p.g.a för sen betalning.

KOMPLETT MÄKLARTJÄNST FRÅN 19 900:- EFTER FÖRSÄLJNING
Bostadsmarknaden
är ansluten till:
mäklarsamfundet
Bostadsmarknaden, Telefon: 08-448 81 82 Fax: 08-656 82 32, E-post: info@bostadsmarknaden.se